Uncategorized ข่าว ปราจีน

ปราจีนบุรี….กิจกรรม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ” ตามโครงการ ร่วมเสริมสร้งมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน

ปราจีนบุรี….กิจกรรม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ”
ตามโครงการ ร่วมเสริมสร้งมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น.ที่อาคารโรงอาหาร บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี นายวัลลภ ประวัติวงค์ นายอำเภอกบินทร์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิดลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ”ตามโครงการ ร่วมเสริมสร้างมาตรการองค์กรเพื่อป้องกันความปลอดภัยทางถนุน โดยมี นายคมสรร ศรีคมแก้ว กรรมการบริษัทเอสเอสดีซี(ไทเกอร์เท็กซ์)จำกัด ปราจีนบุรี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้
อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทย โดยจากข้อมูลสถิดิปี2561 ทีผ่านมา
จากการวิเคราะห์สถิติ ข้อมูล 3 ฐานหลักได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติและบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด จังหวัดปราจีนบุรี มีอัดราการ
เสียชีวิต 472 ต่อแสนประชากร สูงเป็นอันดับ ๖ ของประเทศ โดยสาเหตุหลักส่วนใหญ่เกิด
จากพฤดิกรรมของผู้ขับขี่ ได้แก่ ขับรถเร็ว เมาสุรา ตัดหน้ากระชั้นชิด และแซงรถผิดกฎหมาย

รวมถึงการไม่สวมหมวกนิรภัย ขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ และรถจักรยานยนต์
เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด บริษัทเอสเอสดีซี ไทเกอร์จำกัด ได้จัดทำโครงการ
ร่วมเสริมสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน เพื่อป้องกันและลดการเกิด
อันตรายจากอุบัติเหตุทางถนน และในปี 2562 ได้ดำเนินการเสริมสร้งมาดรการองค์กร โดยการ
รณรงค์ให้ความรู้พนักงาน เรื่องกฎหมายจราจรและการขับขี่ปลอดภัย มีมาตรการองค์กรไห้
พนักงานบริษัททุกคนที่นำยานพาหนะมาทำงาน ถ้าเป็นรถยนต์ ให้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งและ
เน้นย้ำพนักงาน ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ทุกคนต้องสวมหมวกนิรภัยหากไม่สวมหมวกนิรภัยไม่ให้
นำรถเข้ามาในบริษัท ซึ่งพนักงานให้ความร่วมมือด้วยดี ซึ่งดลอดปี 2562 ไม่พบพนักงานเกิด
อุบัติเหตุรุนแรง หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร จึงได้จัดกิจกรรม “บันทึกข้อดกลง ความ
ร่วมมือ”เพื่อให้พนักงานของบริษัทสวมหมวกนิรภัย๑๐๐% และปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
และได้รับเกียรติจากหัวหน้างานส่วนราชกาต่างๆร่วมลงนามครั้งนี้ ซึ่งมีนายอำเภอกบินทร์บุรี
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณกัยจังหวัดปราจีนบุรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกบินทร์บุรี รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรกบินทร์บุรี และตัวแทนของพนักงานบริษัท เอสเอสดีซี(ไทเกอร์เท็กซ์)จำกัด ร่วมลงนาม

//ภาพ+ข่าว// Boonrawd//