ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ข่าวรอบรั้วภูธร ทุกข์ร้อนชาวบ้าน เกษตรกร

ร้อยเอ็ดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรโดยใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีน้ำใช้และลดต้นทุนการผลิต/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

ร้อยเอ็ดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรโดยใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีน้ำใช้และลดต้นทุนการผลิต

/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-


ดร.ประจักษ์ ประธานสภาเกษตรติวเกษตรกรใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนลดต้นทุนผลิต/NBTV๑๐๑news/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

เมื่อเช้าวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์ประชุมสาเกตนคร ตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ดร.ประจักษ์ บุญกาพิมพ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการน้ำโดยใช้พลังงานทดแทนโดยการดำเนินงานของ นายทินกร พุทธลา รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะ ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ตำบลอำเภอ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น รวม 596 คน เพื่อให้มีน้ำใช้และลดต้นทุนการผลิต โดยเสนอโครงการขอรับงบประมาณจากสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

นายทินกร พุทธลา รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่า.-ด้วยสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแก้ปัญหาด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีปริมาณน้ำที่น้อยเมื่อเทียบกับความต้องการใช้น้ำด้านการเกษตรของเกษตรกรประกอบกับในฤดูฝนฝนทิ้งช่วงทำให้การกักเก็บน้ำของเกษตรกรเพื่อใช้ในฤดูแล้งไม่เพียงพอต่อการทำเกษตรเกษตรกรจึงจำเป็นต้องจัดหาน้ำเพื่อใช้ในพื้นที่ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นอีกครั้งเกษตรกรขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำผลผลิตราคาตกต่ำและไม่ตรงตามความต้องการของตลาดจึงสร้างปัญหาให้เกษตรกรอย่างซ้ำซ้อน

สภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด ถึงได้จัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหาร จัดการน้ำเพื่อการเกษตร โดยใช้พลังงานทดแทนประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรเกษตรกรได้มีความรู้ ด้านการบริหารจัดการน้ำ เพื่อการเกษตรในพื้นที่ของตนเอง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปี สร้างโอกาสในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพาะปลูกในฤดูแล้ง จากแหล่งน้ำใต้ดิน

โดยเสนอโครงการขอรับงบประมาณจากสำนักงานบริหารกองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน ตามโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร

กิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการได้แก่การจัดการน้ำในพื้นที่ของเกษตรกรผู้แทนเกษตรกรผู้นำท้องที่ท้องถิ่นโดยดร.ประจักษ์ บุญกาพิมพ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด,การดำเนินงานขอรับการสนับสนุนการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อประกอบการใช้พลังงานทดแทนโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด,

แนวทางและวิธีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านพลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์ โดยหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม ผู้ประสานงานกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน,ผู้เข้าร่วมสัมมนา จัดกลุ่มและจัดทำเอกสารตามขั้นตอน กระบวนการ ขอรับสนับสนุนด้านการบริหารจัดการน้ำ และการใช้ประโยชน์จากระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์,สรุปแนวทางดำเนินการร่วมกัน เพื่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยผู้เข้าร่วมสัมมนา.-

—///—สมนึก บุญศรี-บพิตร จำปา/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129–