แพร่ //พิธีเปิดปฏิบัติการเข้มข้น ๓ ภารกิจสำคัญ (Kick Off)


เมื่อ ๑๔๐๙๓๐ มิ.ย.๖๑ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พร.โดย พ.อ.ธงชัย มีอนันต์ ผบ.ม.๒/ผบ.กกล.รส.จว.พ.ร. มอบหมายให้ พ.อ.เชิดพงษ์ ช่วยบำรุง ผบ.ม.พัน.๑๒ พล.ม.๑ จัดกำลังพลประเภทนายสิบ จำนวน ๒๐ นาย และร้อย. รส.ที่ ๑ ม.พัน.๑๒ พล.ม.๑ (อ.เมืองแพร่) เข้าร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการเข้มข้น ๓ ภารกิจสำคัญ (Kick Off) โดยมี นาย พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมพิธี ๑,๐๐๐ คน ณ บริเวนกาดสามวัย ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหตุการณ์ปกติ