ข่าวการศึกษาและไอที

Rubbish Communication แถลงทำความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ร่วมกับสถานศึกษาทั้ง 11 โรงเรียนเพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ร่วมกับสถานศึกษา

Rubbish Communication แถลงทำความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ร่วมกับสถานศึกษาทั้ง 11 โรงเรียนเพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ร่วมกับสถานศึกษา

เมื่อวันที่ (13มิ.ย)เวลา 14.00 น. ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา ห้องประชุมสถานศึกษาโดยมี น.ส. ประธานองค์กรสื่อสารด้านขยะ Rubbish Communicationด้วยปัจจุบันปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในเมืองพัทยายังรงไม่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอ ส่งผลให้มีปริมาณขยะตกค้างเป็นจำนวนมากตามตรอกซอกซอย รวมถึงสถานที่ต่างๆ ทั่วเขตเมืองพัทยาจนส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืนนั้นควรเริ่มด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกในเด็กและเยาวชน ที่สำคัญคือสถานศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆ ควรเป็นเสมือนสถานที่ให้ความรูที่ถูกต้องเรื่องการจัดการขยะให้นักเรียนได้รับทราบและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด อันจะช่วยลดปริมาณขยะในเมืองพัทยาให้ลดน้อยลงได้ และยังถือเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในเยาวชน

จัดกิจกรรมรณรงค์ภายในสถานศึกษา เป็นกิจกรรมที่ส่วนร่วมระหว่างเด็กนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน อาทิ ธนาคารขยะ จับรางวัลตอบคำถามเรื่องการจัดการขยะ การออกสถานที่ศึกษาและร่วมกันรณรงค์รักษาความสะอาดตามสถานที่ต่างๆ ที่ทางองค์กรจัดสรรค์ให้ ในเขตเมืองพัทยา เพื่อให้เกิดเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจให้องค์กรอื่นๆ มาต่อยอดให้สถานศึกษาต่อไปด้วย

ในระยะเวลา 1 ปี ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดนอกสถานที่ (12 เดือน เดือนละครั้ง) 4 โรงเรียน รวม 48 ครั้ง ทุกปีการศึกษาใหม่จะจัดทำกระเป๋าแจกเด็กนักเรียนที่มีตราโลโก้ Rubbish Communication เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนต่อไปด้วย เป็นจำนวน 1000ชิ้น ให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

วัตถุประสงค์.เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนตามสถานศึกษาต่างๆ ทั่วเขตเมืองพัทยาในเรื่องของการจัดการขยะเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพทางจิตใจในเรื่องของการเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมเรื่องการรักษาความสะอาด มากกว่าการพัฒนาไปที่วัตถุเพียงอย่างเดียวสะท้อนให้สังคมได้ตระหนักถึงการรณรงค์รักษาความสะอาด โดยมีนักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆ เป็นตัวแทนนำเสนอข้อมูลออกสู่สังคม….

 

….ภาพข่าวสมชาย โคตล่ามแขก