กอ.รมน.ร่วมกับ ทต.ท่ายาง จัดโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปกป้องเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์


กอ.รมน.ร่วมกับ ทต.ท่ายาง จัดโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปกป้องเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อเวลา10.00 น วันที่14มิถุนายน 2562 พันเอก ประยุกต์ อุ่นอบ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง สานเสวนา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ายาง โดยมีนางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง พร้อมสมาชิกสภา ร่วมให้การต้อนรับ มี แขกผู้มีเกียรติ และข้าราชการ และผู้นำชุมชน เข้าร่วม

พันเอกประยุกต์ เผยว่าเนื่องจากปัจจุบัน มีปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง และความขัดแย้งทางความคิดของคนในชาติ จนขาดความปรองดองและสมานฉันท์ ดังนั้นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะหน่วยงานด้านความมั่นคงในระดับพื้นที่ จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีปรองดอง สานเสวนา เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิรูปประเทศไทย มีจิตสำนึกในหน้าที่ของพลเมืองที่ดี พร้อมมีส่วนร่วมในการปกป้อง และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

กสิพล ศิริลาภ-เพชรบุรี