โรงพยาบาลกุดชุมจัด โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม ด้วย “รักเหนือรัก” ในระดับ ศีล ๕ “


“โรงพยาบาลกุดชุมจัด
โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม ด้วย “รักเหนือรัก” ในระดับ ศีล ๕

ที่ห้องประชุมอาคารแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลกุดชุม อำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธร14 สิงหาคม 2562 เวลา09.00 น.นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมเครือข่ายสุขภาพอำเภภอกุดชุม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
แพทย์หญิงนันทิญา เข็มเพชรผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดชุมกล่าวว่า

ปัญหาสุขภาพในสังคมปัจจุบันที่รุนแรงขึ้น ปัญหายาเสพติด การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
การฆ่าตัวตาย ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิงมากขึ้น ต้องการบุคลากรสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย
ที่มีจิตบริการและมีจิตอาสาในการดูแล เครือข่ายสุขภาพ
อำเภอกุดชุมเห็นความสำคัญของการนำ
หลักธรรมพื้นฐานของศาสนาพุทธ คือ การเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ที่ปฏิบัติตนตรงตามจัณฑาลสูตร
ในพระไตรปิฎก ซึ่งผู้ปฏิบัติตามจะมีคุณธรรม “รักเหนือรัก” (คุณธรรม สาราณียธรรม ๖) ในระดับ ศีล ๕
โดยอัตโนมัติมาพัฒนาและ
ส่งเสริมด้านจิตใจของบุคลากรในสถานบริการสาธารณสุขและภาคี
เครือข่าย การนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามากระตุ้นและสร้างเสริมจิตใจในการกระทำความดี
โดยยึดหลัก ศีล ๕ ข้อ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรและภาคีเครือข่าย จะท าให้เกิดความสุขในการ
ทำงานและส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสถานบริการที่มีวัฒนธรรมและจริยธรรมในการบริการที่ดีมีคุณภาพ
ผู้รับบริการพึงพอใจประทับใจ จนเกิดมรรค-ผล ต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ
กระทรวงสาธารณสุขมีเป้าหมายให้“ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพ
ยั่งยืน”มีนโยบายด้านความเป็นเลิศในการพัฒนาคน (People Excellence) และระบบบริหารจัดการ
(Government Excellence) โดยมีแผนพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริการภาครัฐ เน้นให้
ทุกหน่วยงานและบุคลากรเป็นองค์กรคุณธรรม มีเป้าหมายพัฒนาในระยะ ๒๐ ปี เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายดังกล่าว เครือข่ายสุขภาพอำเภอกุดชุม จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมด้วย
“รักเหนือรัก” ในระดับศีล ๕ เครือข่ายสุขภาพอ าเภอกุดชุม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นการสร้างบุคลากร
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ให้เป็นแกนนำจิตอาสา พระพุทธเจ้า และ พระโพธิสัตว์
(พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) ที่มีคุณธรรม “รักเหนือรัก” ในระดับ ศีล ๕ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาสังคม สร้างสังคมให้เกิดความสุข สงบและร่มเย็น โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ศีล ๕ ทีละข้อให้ครบ ๕ ข้อและปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีตรงตามจัณฑาลสูตร ในพระไตรปิฎก
โดยมีครูสอนศีล ๕ และ“พ่อแบบ-แม่แบบ”ครูสอนศีล ๕ องค์กรบ้านเกื้อรักจังหวัดต่างๆ เป็นพี่เลี้ยง
ขยายผลการสร้างจิตอาสา พระพุทธเจ้า และ พระโพธิสัตว์ ให้ครอบคลุมประชาชนในหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และเพื่อเป็นการสร้างจิตอาสา พระพุทธเจ้า และ พระโพธิสัตว์ ในสถานบริการสาธารณสุข
อำเภอกุดชุม โดยมุ่งหวังเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยของประชาชน
เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและยึดหลักคุณธรรม
“รักเหนือรัก” (สาราณียธรรม ๖) ในระดับ ศีล ๕
เพื่อกำหนดวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานร่วมกันของเครือข่ายสุขภาพอำเภอกุดชุม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขอำเภอกุดชุม
เพื่อสร้างแกนนำจิตอาสา พระพุทธเจ้า และ พระโพธิสัตว์(พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช) มีศีล ๕ มี“รักเหนือรัก”ให้ตนเอง ครอบครัว องค์กร ชุมชน สังคมประเทศชาติและโลกโดยมีผู้สนใจเข้าน่วมกถิจกรรมจำนวน40 คน พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาสุขภาพ สร้างสุขให้ตนเองและครอบครัวพร้อมชุมชน

//พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร รายงาน