ข่าว ร้อยเอ็ด ทุกข์ร้อนชาวบ้าน เกษตรกร

ร้อยเอ็ดจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจร /สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ดจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจร

/สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082129–

เมื่อวันนี้ 15 มค 62 เวลา 10.30น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยการดำเนินงานของนายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะ เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน โดยมีการถ่ายทอดทางสถานีวิทยุกระจายเสียง กรมประมงร้อยเอ็ด FM101.50 MHz จ่าเอกศักดา สมศรี และคณะ

นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวรายงานว่า.-คณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1 เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน, 2 เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการหน่วยงานส่งเสริมในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน

ภายในงานกำหนดให้มีกิจกรรมเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ การจัดนิทรรศการจากส่วนราชการและเอกชนการแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน โดยคาดว่าจะมีเกษตรกรมารับบริการและร่วมงานประมาณ 200 คน โดยได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนราชการในพื้นที่อำเภอโพนทราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในอำเภอโพนทรายและจังหวัดร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดประธานกล่าวเปิดว่า.- นับว่าโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป็นโครงโครงการ ที่สามารถให้บริการทางวิชาการ และทำให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสู่เกษตรกร บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย เป็นโครงการที่เข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ เพราะเกษตรกรจะได้รับบริการแบบครบวงจรในทุกๆด้าน ทั้งด้านพืช ด้านดิน ด้านปศุสัตว์ ด้านประมงและอื่นๆ

ซึ่งเป็นการนำบุคลากร อุปกรณ์และองค์ความรู้ด้านการเกษตร มาสู่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ โดยเกษตรกรไม่จำเป็นต้องเดินทางไปไกล ถึงตัวเมืองหรือสถานที่ราชการ ซึ่งอาจจะอยู่ห่างไกล

จึงขอฝากให้ส่วนราชการได้รวบรวมประมวลข้อมูล ปัญหาและความต้องการของเกษตรกร ในพื้นที่ที่มาใช้บริการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในวันนี้ด้วยว่ามีประเด็นอะไรบ้าง ที่ต้องการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ภายหลังการเปิดคลินิกในวันนี้แล้วและติดตามผลการดำเนินงานด้วย

—///— กนกวรรณ อ้วนศรีเมือง-ภาพ
สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/รายงาน-ข่าว