จังหวัดร้อยเอ็ดแก้ปัญหาขยะเป็นศูนย์ของอำเภอธวัชบุรีโดยการเจรจาบนโต๊ะร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนับเป็นการแก้ไขปัญหาขยะเป็นศูนย์แห่งแรกของร้อยเอ็ด /สมนึก-บพิตร/รายงาน/


จังหวัดร้อยเอ็ดแก้ปัญหาขยะเป็นศูนย์ของอำเภอธวัชบุรีโดยการเจรจาบนโต๊ะร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนับเป็นการแก้ไขปัญหาขยะเป็นศูนย์แห่งแรกของร้อยเอ็ด
/สมนึก-บพิตร/รายงาน/


แก้ปัญหาขยะธวัชบุรีเป็นศูนย์14กพ62/เลิศบุศย์ กองทอง รอง.ผวจ.รอ.ประธาน,ชรินทร์ ภู่ชัย นอภ.ธวัชบุรีและคณะ/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129–

เมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหา การร้องเรียนมลพิษจากขยะของอำเภอธวัชบุรี ด้วยการดำเนินงานของ นายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอธวัชบุรี และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่าน ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้แก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนคน ไฟจากการเผาขยะบริเวณบ่อขยะ บ้านหนองหญ้าหวายหมู่ที่ 11 ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

จุดสังเกตบ่อขยะเป็นพื้นที่เขตป่าสงวนมีเนื้อที่ประมาณมากกว่า 100 ไร่และใกล้กับเทศบาลตำบลอุ่มเม้า อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลต.อุ่มเม้า ทำให้เกิดควันไฟส่งกลิ่นเหม็นรบกวนไปทั่วบริเวณในวงกว้างประมาณ 3 กิโลเมตร เมื่อสูดดมเข้าไปจะมีอาการแสบจมูกทำให้โพรงจมูกอักเสบและเป็นอันตรายต่อร่างกาย ประสบปัญหาเป็นระยะเวลา 2 ปี จึงประสงค์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหา

โดยนายสิทธิชัย โคตรโยธา อยู่บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 2 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ร้องเรียน ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเนื่องจากเทศบาลตำบลต่างๆ และนำขยะมาทิ้งที่บ่อขยะของเทศบาลตำบลนิเวศน์ ทำให้ขยะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น และได้มีการเผาทำลายอยู่เป็นประจำ เกิดมลพิษทางอากาศส่งกลิ่นเหม็นจากการเผาไหม้แล้วเกิดควันฟุ้งกระจายในอากาศ ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง ได้รับความร้อน โดยประเด็นการร้องเรียนดังกล่าว มีผู้ร้องเรียนไปในหลายช่องทางและเป็นกรณีที่กระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมาก

นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่า.-ในวันนี้ได้นำคนที่เกี่ยวข้องปัญหามาพูดคุยกันบนโต๊ะ มาเจรจากันบนโต๊ะทำงานในเชิงประชารัฐ ปัญหาคืออะไรแล้วหาทางแก้ไขปัญหา ปัญหากองขยะในเทศบาลตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี เป็นปัญหาที่มีมามาช้านานแล้ว ในแต่ละยุคสมัยก็แก้ไขปัญหา แต่ไม่ยุติเนื่องจากปัญหาขยะเกิดขึ้นทุกวัน ทับถมกันทุกวัน มีการร้องเรียนไปหลายช่องทาง มีการร้องเรียนไปสำนักนายกรัฐมนตรี

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าร้อยเอ็ดมีความห่วงใยว่า จะปล่อยให้พี่น้องประชาชนต้องทนทุกข์ ทรมานกับเรื่องเดือดร้อน และมีการร้องเรียนหลายท้องที่ ซ้ำซาก จึงเชิญผู้เกี่ยวข้องมาหารือกัน ได้แก่ นายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอธวัชบุรี นายไชยยศ ไชยพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลอุ่มเม้า นายเยี่ยมพล พลเยี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์ นางรัชนี แวงวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนิเวศน์ นายสิทธิชัย โคตรโยธา นายนิกร เจริญศักดิ์ นางวิไลลักษณ์โคตรโยธา ผู้ได้รับความเดือดร้อน โดยนางวิไลลักษณ์ โคตรโยธา เป็นผู้เจ็บป่วยเพราะมลพิษขยะ พร้อมด้วย นายมาวิน ยศรุ่งเรืองวัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม นายสายัณห์ สีหาบัว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดท้องถิ่นจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับประชาชนที่เดือดร้อน มาประชุมร่วมกัน

โดยได้สรุปโดยได้ข้อสรุปจากการประชุม 6 ประการคือ 1 เทศบาลตำบลอุ่มเม้าจะมีหนังสือแจ้งไปยังอบต.,เทศบาลตำบลอื่นๆที่มาเทขยะในที่ทิ้งขยะของเทศบาลตำบลอุ่มเม้า โดยเทศบาลตำบลอุ่มเม้า จะไม่รับขยะมาเทที่นี่อีก,2 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมเป็นต้นไปบ่อขยะนี้จะถูกปิดจะไม่มีขยะใหม่มาเติม,3 ขยะที่ตกค้างในพื้นที่ในปัจจุบันนี้ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจะได้ประสานงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาค มาตรวจสอบแนะนำทางวิชาการ และให้เทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์ เข้าไปแก้ไขปัญหาขยะให้เสร็จสิ้นไป,

4. ให้ทุกท้องถิ่นไปดำเนินการตามกฎหมาย กำจัดขยะตั้งแต่ต้นทาง,5.เอารถดับเพลิงมาดับเพลิงเพื่อแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดควันไปกระทบชาวบ้านอีก อย่าให้ใครมาลักลอบเผาหากสันดาปขึ้นมาเองให้รีบดับอย่าให้เกิดควัน,6.ทางจังหวัดจะขอเครื่องจักรกลที่อยู่อำเภอธนบุรี มาขุดกลบขยะที่เกิดปัญหาไม่ให้มีขยะเหลือตกค้างและไม่มีของใหม่มา

ในการแก้ไขปัญหาเรื่องขยะ อ.ธวัชบุรีในวันนี้ เป็นแบบอย่างที่ดีมาก และไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน สามารถนำเอาเป็นตัวอย่างในการแก้ไขปัญหาต่อไปได้ จะเห็นว่าทุกคนมีส่วนร่วมกัน โดยเอาปัญหาของประชาชนมาตั้ง แล้วหาทางแก้ไขตามระเบียบกฎหมาย ตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละคน จนไปสู่ความพึงพอใจ ที่ทุกคนรับทราบข้อมูลร่วมกันและมีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน

เพื่อไม่ให้มีปัญหาหลังประชุมแล้ว ต้องมีผู้รับผิดชอบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซาก เป็นนโยบายที่ทางจังหวัด จะแก้ไขปัญหาของพี่น้องให้เสร็จสิ้นและรวดเร็ว และเป็นกระบวนการตัวอย่างที่ต้องเอาทุกคนมาคุยกัน คนที่เกี่ยวข้องจะต้องมาอยู่ในวงเจรจาให้ได้ แล้วเอาปัญหามาวางบนโต๊ะให้ได้ เปิดให้เห็น จริงใจต่อกันและร่วมกันแก้ เป็นวิธีการในการแก้ไขปัญหาทุกเรื่อง ทุกคนสามารถแก้ไขปัญหาได้.-

—///—สมนึก บุญศรี-บพิตร จำปา/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129–