ข่าวรัฐสภา

โครงการเสวนา เรื่อง “เติมน้ำลงใต้ดินอย่างไร…ไม่เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม”

วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 14.00 นาฬิกา ณ ห้องทิวลิป ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดโครงการเสวนา เรื่อง “เติมน้ำลงใต้ดินอย่างไร…ไม่เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม” โดยมี พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ประธานคณะอนุกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง เป็นประธานเปิดการเสวนา


การเติมน้ำลงใต้ดินไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับประเทศไทย แต่ที่ผ่านมามีการดำเนินการไม่มากเนื่องจากขั้นตอนยังไม่ชัดเจน และมีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำใต้ดินและสิ่งแวดล้อมหากดำเนินการไม่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการโต้แย้งในเชิงวิชาการที่ยังไม่มีข้อสรุป มีต้นทุนที่สูงมากหากต้องนำน้ำใต้ดินในระดับน้ำบาดาลที่มีความลึกมากมาบำบัดในกรณีที่เกิดการปนเปื้อน ซึ่งหน่วยงานภาครัฐยังไม่ได้ดำเนินมาตรการ ข้อความปฏิบัติ และกฎระเบียบอนุญาตและควบคุม เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและเกิดประโยชน์ ทั้งในเชิงสำรองน้ำใช้ในหน้าแล้งและการระบายน้ำท่วมในภาวะน้ำมาก และเชิงความเหมาะสมเชิงพื้นที่ คณะอนุกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง ในคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงเห็นควรจัดการสัมมนาครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้ได้ข้อมูลทางวิชาการ ข้อควรระวัง แนวทางปฏิบัติ ทิศทางงานวิจัย และทิศทางการออกกฎหมาย เพื่อนำไปสู่ข้อสรุปในการสำรองน้ำในหน้าแล้งเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรที่เหมาะสมและเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

ทีมข่าวไทเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน