ธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ


วันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร ประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานและร่วมประชุมกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยได้รับฟังการบรรยายในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1. ภาพรวมและแนวโน้มสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 2. แนวทางการกำกับดูแลสกุลเงินดิจิตอลและผลกระทบต่อระบบการเงิน 3. บทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยในการกำกับดูแลผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และ 4. กรณีการใช้มาตรฐานรายงานการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะได้รวบรวมข้อมูลที่ได้รับดังกล่าว นำไปประกอบการพิจารณาต่อไป

ทีมข่าวไทเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน