ข่าวรัฐสภา

อาคารรัฐสภา คณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า และสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า จัดสัมมนาเรื่อง “การใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญกับการใช้อำนาจรัฐ”

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.10 นาฬิกา ณ ห้อง 306-307 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 คณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า และสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า จัดสัมมนาเรื่อง “การใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญกับการใช้อำนาจรัฐ” โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนา และนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ในฐานะประธานคณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวรายงาน

 

นายพีระศักดิ์ พอจิต กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาครั้งนี้ว่า เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสนับสนุนข้อมูลที่สำคัญ ตลอดจนผลการศึกษาวิเคราะห์ให้แก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมในการพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน  ขณะที่ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวว่า เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งรัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองไว้ รวมทั้งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ค.ศ. 1948 ได้บัญญัติว่า บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพแห่งการชุมนุมและการสมาคมโดยสงบ หรือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 บัญญัติว่า สิทธิในการชุมนุมโดยสงบย่อมได้รับการรับรอง ดังนั้น การใช้เสรีภาพในการชุมนุมตามระบอบประชาธิปไตยควรมีจุดสมดุลระหว่างการใช้อำนาจรัฐกับขอบเขตด้านสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การจัดสัมมนาครั้งนี้จึงนับเป็นกิจกรรมสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้แก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรรมาธิการ รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบข้อมูลและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข อันจะนำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างรอบคอบ สร้างความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับการใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญกับการใช้อำนาจรัฐเพื่อลดความขัดแย้งในสังคมต่อไป
ทั้งนี้ การจัดสัมมนาดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมสัมมนาจำนวน 150 คน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมอภิปรายในประเด็นสำคัญของสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ

 

ภาพ/ข่าว  กฤษรชฏะชญตว์  กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน