ราชบุรี//เปิดงานเทศกาลสับปะรดหวานและของดีอำเภอบ้านคาจ.ราชบุรี.ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561.


ราชบุรี//เปิดงานเทศกาลสับปะรดหวานและของดีอำเภอบ้านคาจ.ราชบุรี.ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561.
นายวิสาห์ พูนศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานเทศกาลสับปะรดหวานและของดี อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ณ

บริเวณสนามหน้าอำเภอบ้านคา จ.ราชบุรีมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน กลุ่มสตรีแม่บ้าน นักการเมืองท้องถิ่น ให้การต้อนรับ

โดยมีนายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ นายอำเภอบ้านคา กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้ประเพณีงานวันสับปะรดหวานบ้านคาจะจัดในช่วงวันพืชมงคล

ของทุกปีเป็นประเพณีที่เกิดจากการร่วมมือของหัวหน้าส่วนราชการ.ทุกหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.ชมรมกำนัน .ผู้ใหญ่บ้าน.และภาคเอกชน.

ได้พิจารณาเห็นแล้วว่าอำเภอบ้านคาเป็นอำเภอที่ตั้งใหม่โดยแยกมาจากอำเภอสวนผึ้งมีพื้นที่ปลูกสับปะรดเป็นจำนวนมากคิดเป็นพื้นที่112,000ไร่เศษผลผลิตรวม448,000ตันแต่ผลผลิตสับปะรดนั้นมีความหวาน ทานอร่อย ดังนั้นจึงได้จัดงานเทศกาลสับปะรดเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของสับปะรดบ้านคาจังหวัดราชบุรีให้ประชาชนทั่วไปมั้งในประเทศ.และต่างประเทศ.ได้รู้จักและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นของชุมชน ในเขตอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรี นายภคพัฒน์ ส่งวัฒนายุทธ นายอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรียังกล่าวอีกว่าในภาคกลางวันมีกิจกรรมการประกวดสับปะรด หวาน ประกวดกล้วยหอม ประกวดตำส้มตำลีลา การแสดงศิลปพื้นบ้าน ชาวไทยกระเหรี่ยง ภาคกลางคืน มีการประกวดแข่งกินสับปะรด การประกวดนางงามธิดาสับปะรดคาวเกิร์ลอำเภอบ้านคาชนะเลิศปีนี้ได้แก่นางสาว.ณัฐรินทร์ จันทร์แจ่ม..รองอันดับ1ได้แก่นางสาว.ปลายปวีร์ อุยสอาด..รองอันดับ2ได้แก่นางสาวจณิสตา.อินทรสุวรรณโณ..และรางวัลขวัญใจมหาชนได้แก่นางสาว.สุพัตรา คำแก้ว

สุพจน์ วรสหวัฒน์ราชบุรี/รายงาน