Uncategorized

☆☆ข่าวฉลองสมโภช พระอุโบสถ พระวิหาร วัดศรีมูลเรือง☆☆

☆☆ข่าวฉลองสมโภช พระอุโบสถ พระวิหาร วัดศรีมูลเรือง☆☆
☆ด้วยคณะศรัทธาวัดบ้านศรีมูลเรือง หมู่ที่๕ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ได้พร้อมใจกันบูรณปฎิสังขรณ์

พระอุโบสถพระวิหารและได้สร้างกำแพงใหม่ ซึ้งโครงสร้างที่ได้ก่อสร้างมานานมีสภาพพุพังตามกาลเวลาขณะนี้การก่อสร้างและบูรณปฎิสังขรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วทางหมู่บ้านคณะศรัทธาจึงมีมติเห็นชอบให้จัดมีการเฉลิมฉลองสมโภชขึ้น ในวันที่๑๑-๑๔พฤษภาคม ๒๕๖๑ ส่วนในพิธีในวันที่๑๑ถึงวันที่๑๒ พฤษภาคมนั้นก็ประกอบพิธีทางศาสนาเป็นลำดับมาในส่วนวันที่๑๓-๑๔พฤษภาคมนั่นภาคบ่ายก็มีขบวนหัววัดต่างๆที่ทางวัดศรีมูลเรืองได้มีกิจนิมนต์ไปตามหัววัดที่อยู่ในเขตอำเภอสอง จำนวน๑๙หัววัด

และมีขบวนแห่ฟ้อนรำนำขบวนแห่เข้ามายังวัดศรีมมูลเรืองและทางวัดศรีมูลเรืองยังมีนางฟ้อนรำโดยการฟ้อนเล็บและทำการฟ้อนต้อนรับอย่างสวยงาม

ส่วนการบูรณปฎิสังขรณ์นั้นใช้งบประมาณในการก่อสร้างในครั้งนี้ทั้งหมดเป็นยอดเงินมาจำนวน๕,๘๖๔,๑๖๖บาท(ห้าล้านแปดแสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)

โดยไม่ได้ใช้งบประมาณจากทางราชการแม้แต่บาทเดียวโดยใช้งบของชาวบ้านเองในการบูรณปฎสังขรณ์เพื่อเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

 


ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าวรอบรั้วภูธรช่อง๑๓สยามไทยรายงาน