ข่าวการศึกษาและไอที

ศรีสะเกษ เปิดการอบรมสัมมนาโครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรม บัณฑิตคืนถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ตามรอยพ่อ สู่ความพอเพียงที่มั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน

ศรีสะเกษ เปิดการอบรมสัมมนาโครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรม บัณฑิตคืนถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ตามรอยพ่อ สู่ความพอเพียงที่มั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาโครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรม บัณฑิตคืนถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ตามรอยพ่อ สู่ความพอเพียงที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

โดยมี นางสาวดาริกา จรัณยานนท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงาน มีคณะกรรมการมูลนิธิบัณฑิตคืนถิ่น คณะวิทยากร หัวหน้าส่วนราชการ และบัณฑิตคืนถิ่นที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 50 คน เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 15 – 24 พฤษภาคม 2561

 

 

วัตถุประสงค์การจัดอบรมสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อให้บัณฑิตซึ่งถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญ เป็นแก่นหรือแกนในการพัฒนาทุกมิติ

เป็นเมล็ดพันธ์สายพันธ์ใหม่ที่มีพลังความรู้เป็นพื้นฐาน ในการเพิ่มศักยภาพต่อยอดการพัฒนา สืบสานพระปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มาปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็น Smart farmer, Big farm ,SME ,Otop , เกษตรอินทรีย์ ฯลฯ และเพื่อให้พัฒนาที่จะให้บัณฑิตคืนถิ่นได้ปรับตัวสู่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และการมุ่งสูความเป็น Thailand 4.0 จนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป

/// ข่าวรอบรั้วภูธรศรีสะเกษ/รายงาน