มท.ประชุมมอบแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)


มท.ประชุมมอบแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.30 น.

นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ จ่าจังหวัดเชียงใหม่ เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการฯ เข้าร่วมประชุมมอบแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการ POC อาคารอำนวยการกลาง (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดจัดประชุมมอบแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นการซักซ้อมแนวทางการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล/ชุมชน ครั้งที่ 4 (เวทีที่ 4) เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป โดยให้จังหวัดเตรียมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลโครงการที่คาดว่าหมู่บ้าน/ชุมชนจะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้าน/ชุมชน ละ 200,000 บาท) ที่กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้จังหวัด/อำเภอรวบรวม ทั้งนี้ ที่ประชุมฯได้ติดตามผลการดำเนินงานลงพื้นที่ ครั้งที่ 3 (เวทีที่ 3 ระหว่างวันที่ 11 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2561) และตอบข้อคำถามของจังหวัด

ในการนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการลงพื้นเป้าหมายกิจกรรมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่ 25 อำเภอ จำนวนทั้งสิ้น 204 ตำบล 2,039 หมู่บ้าน 143 ชุมชนในเขตเทศบาล รวม 2,182 หมู่บ้าน/ชุมชน

cr  @อภิวัฒน์ ธีระวาสน์