ประชุมเตรียมการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี


ประชุมเตรียมการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น.

นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเตรียมการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ผ่านระบบ Video Conference ของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการกลาง (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ตามที่ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วงเงิน 150,000 ล้านบาท โดยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบโครงการด้านการท่องเที่ยวชุมชน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี วงเงิน 9,328.1182 ล้านบาท ดำเนินการในพื้นที่ 3,273 หมู่บ้าน สำหรับ จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ 42 หมู่บ้าน

cr  @อภิวัฒน์ ธีระวาสน์