ข่าวเชียงใหม่

เทศบาลนครเชียงใหม่ อบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลนครเชียงใหม่

เทศบาลนครเชียงใหม่ อบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลนครเชียงใหม่

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมี นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดอบรมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นำโดย นางนภาพร ยามศิริ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดการอบรมฯ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ(ประเภทอุดหนุน) จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมฯ ประกอบด้วย คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 97 ชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 110 คน
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และสามารถบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความเข้าใจแนวทางการขอรับสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

1) เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ ในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี 2) เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรีในการเฝ้าระวังดูแลและแก้ไขปัญหาของสตรี การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี นำไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ หรือสวัสดิการเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของสตรีและผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ ในสังคม 3) เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี การสร้างภาวะผู้นำ การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสังคมให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี
4) เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนโครงการอื่นๆที่เป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรีตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

 

cr  @อภิวัฒน์ ธีระวาสน์