Reporter&Thai Army

ลำพูน // กองทัพบกช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง

เมื่อ 15 มิ.ย.61, 0900 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พ.อ.นพดล คามเกตุ เสธ.กกล.รส.จว.ล.พ., พ.ต.ปริญญา คำพรม หน.ฝขว.กกล.รส.จว.ล.พ. และ ร.ท. มนูญ คำอักษร น.ฝกร.กกล.รส.จว.ล.พ. พร้อมกำลังพล ร่วมกับ สนง.พาณิชย์ จว.ล.พ. ร่วมให้การช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ จว.ล.พ. ที่ประสบปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ โดยในครั้งนี้ได้รับซื้อมะม่วงพันธุ์มหาชนก จำนวน 1,600 กก. (เดิมที่รับซื้อไปแล้ว เมื่อ 11 มิ.ย.61 จำนวน 1000 กก., 13 มิ.ย.61 จำนวน 1,400 กก. รวมทั้งสิ้น จำนวน 4,000 กก.) ทั้งนี้มะม่วงดังกล่าว หน่วยจะได้นำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพล และครอบครัวของหน่วย พล.ร.7 และ นขต.พล.ร.7 พร้อมทั้งจะได้นำไปช่วยจำหน่ายในราคาต้นทุน ตามนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรของ ทภ.3/กกล.รส.ทภ.3 สถานที่รับมอบฯ ณ สนง.พาณิชย์ จว.ล.พ. ต.เวียงยอง อ.เมือง จว.ล.พ. มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 15 คน