จังหวัดร้อยเอ็ดจัดอบรมพัฒนาคุณภาพการบริการประชาชนและพัฒนาบุคลากรสังกัดกรมการปกครองพร้อมตั้งชุดพิทักษ์สาเกตต้นแบบช่วยงาน /สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129—


จังหวัดร้อยเอ็ดจัดอบรมพัฒนาคุณภาพการบริการประชาชนและพัฒนาบุคลากรสังกัดกรมการปกครองพร้อมตั้งชุดพิทักษ์สาเกตต้นแบบช่วยงาน
/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129—


วันชัย คงเกษม ผวจ.รอ.พัฒนาปกครอง/nuk

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพร้อมด้วยนายเลิศบุศย์ กองทอง,นายดำรง สิริวิชย อิ่มวิเศษ นายทวี จงประเสริฐ รอง.ผวจ.ร้อยเอ็ดทั้งสาม ในพิธีเปิดการอบรมตามโครงการ พัฒนาคุณภาพการบริการประชาชน และพัฒนาบุคลากรสังกัดกรมการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด

โดยการดำเนินงานของนายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อให้มีคุณภาพคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ผู้เข้าอบรมเป็นบุคลากรสังกัดที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอและที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน 500 คน

นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่า.-กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก มีหน้าที่บริหารจัดการพื้นที่เชิงบูรณาการ ตามนโยบายของรัฐบาลและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ไปปฏิบัติให้บังเกิดผลในระดับพื้น เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขสังคมในระบบเรียบร้อย ประเทศชาติมั่นคง เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายและสอดคล้องกับหนึ่งในพันธกิจของกรมการปกครอง ที่ต้องการพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง บนฐานธรรมาภิบาล จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการบริการประชาชนและพัฒนาบุคลากร สังกัดกรมการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ดขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1 เพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรของที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ดและที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอในการ ปฏิบัติงานให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐรวมถึงตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดประเด็นการพัฒนาที่ 5 รักษาความมั่นคงภายในและการบริหารจัดการภาครัฐ โดยประชาชนได้รับการบริการจากหน่วยงานภาครัฐด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม,2 เพื่อให้บุคลากรทุกระดับ ประกอบด้วยข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการลูกจ้างเหมาบริการ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนของที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด และที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ ได้พบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การประสานความร่วมมือ ในการทำงานเกิดความสัมพันธ์และเครือข่ายในการประสานงานทุกระดับ

ผลคาดว่าจะได้รับ 1 บุคลากรของที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ดและที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ ได้รับการพัฒนาความรู้ ประสบการณ์ สมรรถนะ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และสอบผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ,2.บุคลากรของที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด และที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอมีการประสานความร่วมมือ ในการทำงานเกิดความสัมพันธ์และเครือข่ายในการทำงานร่วมกันในทุกระดับ

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า.- การอบรมในวันนี้ต้องให้การปฏิบัติงานสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ รวมถึงตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติแผนจังหวัดร้อยเอ็ด

โดยเฉพาะในเรื่องการรักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับฝ่ายปกครอง จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้จัดทำโครงการจัดตั้งชุดพิทักษ์สาเกต จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจตำบล โดยแจ้งให้อำเภอทุกอำเภอ จัดตั้งชุดพิทักษ์สาเกตุอำเภออำเภอละ 1 ชุด และจัดตั้งชุดพิทักษ์สาเกต จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจตำบลนำร่อง

เพื่อเป็นกลไกในการทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย การปราบปรามผู้ค้า ยาเสพติดการนำตัวผู้เสพเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ให้กลับคืนสู่สังคม งานด้านการข่าว รวมถึงการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ ทำหน้าที่เป็นชุดสายตรวจตำบล และชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อระงับยับยั้งเหตุที่เกิดขึ้น และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต เที่ยงตรง ไม่เป็นการใช้อำนาจหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ต้องควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิทักษ์สาเกต ด้วยตนเองและขอให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ของฝ่ายปกครองทุกท่านในการทำงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าสืบไป.-

—///—สมนึก บุญศรี-บพิตร จำปา/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129