ข่าวเชียงใหม่

พช.เชียงใหม่: ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบและประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดเชียงใหม่

พช.เชียงใหม่: ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบและประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.

นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบและประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โดยมี นางเสาวลักษณ์ ทะปัญญา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางพรทิพย์ เม็งเงิน นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวจิราวรรณ ไสยรัตรน์ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเขียงใหม่ และ วิทยากรจากสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินจัดการประชุมฯ
ณ โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อำเภอละ 2 คน จำนวน 50 คน

เพื่อให้ความรู้ ด้านการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี 2561 และการใช้งานโปรแกรมจัดการทะเบียนลูกหนี้ (SARA)