ข่าวเชียงใหม่

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมบุคคลากรสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่รับนิเทศงานตามระบบ

วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา09.00น.นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมบุคคลากรสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่รับนิเทศงานตามระบบการส่งเสริมการเกษตรเยี่ยมเยียน T&V system นำโดยนางสาวยุพา แซ่ซื้อ ผชช.ด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร และนายนเรศ ฝีปากเพราะ ผอ.สสก.6 พร้อมคณะ เพื่อให้การดำเนินโครงการต่างๆเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพยังผลในการพัฒนาภาคการเกษตรตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตร ระยะ 20 ปีต่อไป