ข่าวเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ เร่งสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

จังหวัดเชียงใหม่ เร่งสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ เพื่อสามารถรับมือกับการกระทำความความผิดในหลายรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. พลตรีกรีพล อุทิตสาร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ประจำปี 2561 ที่ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบการรายงานสถานการณ์ด้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทยต่อกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ต้องการให้การสืบสวนสอบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับ การฝึกอบรมเครือข่ายเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน เป็นหนทางปฏิบัติหนึ่งที่จะทำให้เจ้าหน้าที่มีแหล่งข่าวที่สามารถนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ยังเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้ดำเนินการแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทาง โดยมีเป้าหมายเพื่อนำไปสู่การนำตัวผู้กระทำผิดมาสู่กระบวนการยุติธรรมหรือได้รับโทษ โดยไม่มีการละเว้น ซึ่งการสร้างภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจะเป็นหนทางหนึ่งในการนำตัวผู้กระทำผิดมาสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างจริงจัง

ทั้งนี้ คาดว่าการฝึกอบรมครั้งนี้ จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ที่นำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของรัฐบาล จึงขอให้ผู้เข้าอบรมได้ตั้งใจและสะสมองค์ความรู้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการรวมตัวกันสร้างภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังและให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งปัจจุบันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การสอบสวนติดตามตัวผู้อยู่เบื้องหลังกระทำได้ยาก เนื่องจากมีการพัฒนารูปแบบการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดตามกฎหมายอยู่ตลอดเวลา โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยคงได้รับการปรับสถานการณ์ด้านการค้ามนุษย์ในปี 2561 ในทิศทางที่ดีขึ้น
//////////////////////////////
สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / ส.ปชส.เชียงใหม่
16 มีนาคม 2561