Uncategorized

ประธาน กสทช.เดินทางมาเปิดสำนักงาน กสทช.เขต35(นครสวรรค์) เตรียมพร้อมให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง

ประธาน กสทช.เดินทางมาเปิดสำนักงาน กสทช.เขต35(นครสวรรค์) เตรียมพร้อมให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง

พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดสำนักงาน กสทช.เขต35(นครสวรรค์)โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พลตรีสุพจน์ บูรณจารี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติ พลตำรวจตรีดำรงค์ เพ็ชรพงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ เดินทางมาร่วมพิธีเปิด

และนายประติก ปราสาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 35(นครสวรรค์) หรือ กสทช.เขต35(นครสวรรค์) เจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงาน กสทช.เขต35(นครสวรรค์)สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือสำนักงาน กสทช.เป็นองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระมีภารกิจในด้านการบริหารคลื่นความถี่และกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม

เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมและคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมในการรับบริการจากกิจการที่สำนักงาน กสทช.กำกับดูแล
ปัจจุบันสำนักงาน กสทช.มีหน่วยงานส่วนภูมิภาคจำนวนทั้งสิ้น 21 แห่ง โดยมีเป้าหมายเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของกิจการสื่อสาร อันมีความสำคัญในการพัฒนาประเทศรวมถึงการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง ซึ่งจะเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในการผลักดันไปสู่ประชาคมอาเซียนโดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศ เศรษฐกิจ สังคม และความสะดวกของประชาชนในการติดต่อราชการ

จึงได้ดำเนินการจัดตั้งสำนักงาน กสทช.เขต 35(นครสวรรค์) เลขที่ตั้ง 105/3 ม.3 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยมีภารกิจในการให้บริการประชาชน การอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการขอใบอนุญาต เช่น กิจการวิทยุสมัครเล่น(AR) กิจการความถี่เพื่อประชาชน(CB) ใบอนุญาตค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม เป็นต้น

/////อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 //////