Uncategorized

ข่าว…สภากาแฟนครสวรรค์ที่บึงบอระเพ็ด

ข่าว…สภากาแฟนครสวรรค์ที่บึงบอระเพ็ด

จังหวัดนครสวรรค์จัดเวทีสภากาแฟที่บึงบอระเพ็ด แนะนำสมาชิกใหม่ สนทนาแลกเปลี่ยนประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ ตามสโลแกนผู้ว่าราชการจังหวัด “รู้อะไรไม่สู้ รู้จักกัน” อันจะนำไปสู่ผลงานที่รวดเร็ว

ที่บริเวณ อาคารศาลาไทย บึงบอระเพ็ด อำเภอเมืองนครสวรรค์ หน่วยงานภาครัฐและอกชนร่วมกันจัดกิจกรรมสภากาแฟประจำเดือนพฤษภาคม โดยมีการแนะนำสมาชิกใหม่ประกอบด้วยผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดและพลังงานจังหวัด

นาย ธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า สภากาแฟเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยน ประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้เกิดการประสานงานระหว่างองค์กรเป็นไปอย่างรวดเร็วดังคำกล่าวที่ว่า “รู้อะไรไม่สู้รู้จักกัน”
นายธนาคม จงจิระ กล่าวด้วยว่า บึงบอระเพ็ดถือว่าเป็นแหล่งขยายพันธุ์ปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง มีแผนงานโครงการพัฒนาให้มีระบบนิเวศน์เกื้อกูลต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ดังนั้นในการประชุม ครม.สัญจร ที่จะมีขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จึงขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลแผนงานโครงการ ที่จะนำเสนอครม.สัญจร ทั้งเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ เส้นทางคมนาคม เช่นรถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง ถนนเชื่อมต่อระหว่างภาค ที่จะมีการเชื่อมต่อในภูมิภาคอินโดจีน การดูแลความเป็นอยู่ประชาชนให้มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อนำเสนอ คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นระบบด้วย โดยเฉพาะ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวัฒนธรรม เนื่องจาก คณะรัฐมนตรีจะมีการลงพื้นที่ก่อนการประชุม สำหรับนายกรัฐมนตรี จะลงพบปะเยี่ยมชม ชุมชนวัฒนธรรมที่ตำบลบ้านแก่ง ซึ่งมีการสืบทอดวัฒนธรรมหลากลาย ทั้งไทยดำและชาวไทยเชื้อสายมอญ ที่ยังคงรักษา ประเพณีไว้อย่างเดียวแน่น

/////อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน จาก บึงบอระเพ็ด 0619525644 /////