ข่าวเชียงใหม่

สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการกลาง เพื่อให้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ไปสู่ในยุคที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์

สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการกลาง เพื่อให้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ไปสู่ในยุคที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการกลาง สาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เราจะมีส่วนร่วมช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุด้วยกันอย่างไร ในสังคมปัจจุบัน” ที่ โรงแรมศิรินาถการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โอกาสนี้ ได้มอบรางวัลผู้สูงอายุดีเด่นประจำจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 7 ราย ได้แก่ นางอัญชนา เจียมพจมาน อำเภอดอยสะเก็ด ,

นายกองจันทร์ ใจสักเสริญ อำเภอพร้าว , นายธนา ดอนดา เทศบาลนครเชียงใหม่ , นางนิรัติศัย มะเริงสิทธิ์ อำเภอฝาง , นายบุญเป็ง อิ่นแก้ว อำเภอแม่ริม , นายเปลี่ยน ขบวนงาม อำเภอเมือง และนายอุดม ทรายคำ อำเภอหางดง

โดยรองผู้ว่าฯ ได้แสดงความยินดีและขอให้ผู้สูงอายุคำนึงถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข ทำจิตใจให้ผ่อนคลาย เมื่อจิตใจสบายจะไม่ก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วย ไม่คิดยึดติดทรัพย์สินเงินทอง ชื่อเสียงเกียรติยศ ซึ่งการที่มีจิตใจที่ดีเป็นที่มาของการมีสุขภาพที่ดี

ด้าน นายศุภชัย บางเลี้ยง ประธานกรรมการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ฯ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะกรรมการกลาง สาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับแต่งตั้งประกอบด้วย ประธานและกรรมการจาก 25 ชมรมผู้สูงอายุอำเภอ และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่ รวม 52 คน โดยมีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี (2561-2562)

ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการกลางที่ได้รับการแต่งตั้งได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของจังหวัดเชียงใหม่ ในยุคที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในปี 2564

 


///////////////////////////////
ณัฏฐ์ สินันตา / ส.ปชส.เชียงใหม่
16 พฤษภาคม 2561