จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 7 ประจำปี 2561 เพื่อบำบัดฟื้นฟู ได้รับการพัฒนาอาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพที่สุจริต และสามารถกลับเป็นคนดีของสังคมไม่หันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก


จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 7 ประจำปี 2561 เพื่อบำบัดฟื้นฟู ได้รับการพัฒนาอาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพที่สุจริต และสามารถกลับเป็นคนดีของสังคมไม่หันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่

เป็นประธานเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 7 ประจำปี 2561 ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ได้ผ่านการคัดกรองจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จากอำเภอและเขตเทศบาลเมือง จำนวน 20 แห่ง ประกอบด้วย อำเภอเมืองเชียงใหม่

, จอมทอง , แม่แจ่ม , เชียงดาว , ดอยสะเก็ด , แม่แตง , ฝาง , แม่อาย , สันทราย , ดอยเต่า , อมก๋อย , สารภี , เวียงแหง , ไชยปราการ , แม่วาง , แม่ออน , แม่ริม , สันกำแพง , เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองแม่โจ้ รวมผู้เข้ารับการบำบัดจำนวน 100 คน มีระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 12 วัน คือ ระหว่างวันที่ 14 – 25 พฤษภาคม 2561

โดยแบ่งเป็นระยะเวลาของการปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรม และฟื้นฟูร่างกาย 9 วัน ฝึกทักษะอาชีพตามความชอบและความถนัด อีก 30 ชั่วโมง เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายของผู้เข้ารับการบำบัดให้มีสุขภาพแข็งแรง , การสร้างจิตสำนึก รักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเอง , มีระเบียบวินัย , มีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งมากขึ้น และได้รับการพัฒนาอาชีพ

เพื่อนำไปประกอบอาชีพที่สุจริตดูแลตนเองและครอบครัวได้ต่อไป โดยได้เน้นย้ำผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน ตั้งใจร่วมทำทำกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูและปฏิบัติตามกฎกติกาอย่างเคร่งครัด

และให้นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมด้านอาชีพ ไปประกอบอาชีพที่สุจริต และกลับเป็นคนดีของสังคมไม่หันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก

///////////////////////////////
เครดิต  ณัฏฐ์ สินันตา / ส.ปชส.เชียงใหม่
16 พฤษภาคม 2561