ราชบุรี//สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรีจำกัดครบรอบ60ปี


ราชบุรี//สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรีจำกัดครบรอบ60ปี
นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีมาเป็นประธานเปิดงานครบรอบ60ปีสหกรณ์ครูราชบุรีจำกัด

โดยมีข้าราชการครูกรรมการ.สมาชิกให้การต้อนรับโดยมี นายณรงค์ บัวชุม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรีจำกัดกล่าวรายงาน

สหกรณ์ครูออมทรัพย์ราชบุรีจำกัดจัดตั้งขึ้นตามความดำริของบรรดาครูและข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดราชบุรีมีความมุ่งหมายเพื่อประกอบธุรกิจในการส่งเสริมการออมทรัพย์ในหมู่สมาชิก

และช่วยให้สมาชิกพ้นจากหนี้สินซึ้งเป็นภาระหนักโดยจัดให้มีเงินกู้เพื่อการเคหะเพื่อชำระหนี้และเพื่อการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์ดำเนินธุรกิจร่วมกันเพื่อจะได้ยกระดับความเป็นอยู่ในหมู่สมาชิกให้มีฐานะและความเป็นอยู่ให้สูงขึ้นได้จดทะเบียนเมื่อวันที่16พฤษภาคมพ.ศ.2501ปัจจุบันมีสมาชิก9330คน มีทุนเรือนหุ้น2.989.837.150.00บาท
มีเงินรับฝาก3.872.109.646.98บาท


……..สุพจน์ วรสหวัฒน์ราชบุรี/รายงาน