Uncategorized

จ.อุทัยธานี…!!@ วันอนุรักษ์ควายไทย…!!

จ.อุทัยธานี…!!@ วันอนุรักษ์ควายไทย…!! จากการรายงานของผู้สื่อข่าว จ.อุทัยฯ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ กลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์กระบือดงขวาง หมู่ 6 ต.ดงขวาง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี

นายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการ จ.อุทัยธานี เป็นประธานในพิธี “วันอนุรักษ์ควายไทย” โดยมี นายรณรงค์ เทพรักษ์ นายอำเภอหนองขาหย่าง กล่าวต้อนรับ นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์ เขต 6 กล่าวถึง

โครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย นายเอกพงษ์ บุญมา ปศุสัตว์ จ.อุทัยธานี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 กำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคม ของทุกปีเป็น “วันอนุรักษ์ควายไทย” ถือว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีของชาวเกษตรกรไทย ดังนั้นเพื่อเป็นการเชิดชูและให้ความสำคัญกับควายไทย

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มีกำหนดจัดงาน “วันอนุรักษ์ควายไทย” และได้กำหนดพิธีจัดงาน ประจำปี 2561 ขึ้นในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

ณ กลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์กระบือไทยดงขวาง หมู่ 6 ต.ดงขวาง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเภณีอันดีงามและมีพิธีสู่ขวัญควายคือพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับความเชื่อของชาวบ้านเพื่อขอขมาควายที่เจ้าของได้นำควายมาใช้แรงงานหนัก ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมสู่ขวัญควาย ไถ่ชีวิตกระบือและมอบกระบือให้เกษตรกรเพื่อเป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพ และกิจกรรมสาธิตการทำพืชอาหารสัตว์หมัก เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน

..วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน แจ้งข่าวสาร 093 – 1717897