มณฑลทหารบกที่38 จัดพิธีต้อนรับทหารใหม่และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารใหม่ผลัดที่1 ปี 2561


มณฑลทหารบกที่38 จัดพิธีต้อนรับทหารใหม่และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารใหม่ผลัดที่1 ปี 2561

วันนี้ที่ 16 พฤษภาคม 2561 ที่สนามหน้ากองบันชาการมณฑลทหารบกที่38 ค่ายสุริยพงษ์ จังหวัดน่าน พันเอกดุสิต ปุรเสาร์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38

เป็นประธานพิธีต้อนรับทหารใหม่ผลัดที่ 1 ประจำปี 2561 โดยมีทหารใหม่จาก มณฑลทหารบกที่38 กรมทหารม้าที่ 2 กองพันทหารม้าที่ 10 และ กรมทหารม้าที่ 2 กองพันทหารม้าที่ 15 รวมทั้งหมด 325 นาย และกำลังพลเข้าร่วมพิธี ตาม นโยบายกองทัพบก มณฑลทหารบกที่38 โดยมีนายทหาร นายสิบ พลทหารรุ่นพี่ ร่วมต้อนรับสมาชิกใหม่ที่เข้ามาเป็นทหารในการฟันฝ่าอุปสรรค

ระบบ ระเบียบ ขนบธรรมเนียมประเพณีของการเรียนวิชาทหารเบื้องต้น เป็น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการที่จะฝันฝ่าอุปสรรคตลอดเวลาที่อยู่ในค่ายฝึก

เพื่อเกิดความรู้สึกประทับใจเหมือนเป็นบ้านของตนเอง มีความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามารับใช้ชาติในการเป็นชายชาติทหาร และ ทหารใหม่ทุกนาย จะได้รับการพัฒนาฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถ มีบุคลิกภาพที่ดี มีร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งสมกับเป็นชายชาติทหาร ให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย และได้รับการเอาใจใส่จากผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น

ต่อมา ที่สโมสรนายทหารมณฑลทหารบกที่38 ค่ายสุริยพงษ์ จังหวัดน่าน ได้ กระทำพิธีต้อนรับทหารใหม่และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารใหม่

มีความมุ่งหมายเพื่อยกย่องให้เกียติทหารใหม่ แสดงไมตรีจิตของทหารเก่า และผู้บังคับบัญชาที่มีต่อทหารใหม่ ประสานจิตใจทำความผูกพันระหว่างทหารใหม่เพื่อให้มีความไว้วางใจ คลายความวิตกกังวลในการที่จะมอบตนอยู่ใจกรมกอง และภายใต้การปกครองบังคับบัญชาของทหาร และเพื่อให้เกิดความผูกพันด้านจิตใจต่อพระพุทธศาสนาพร้อมที่จะปฏิบัติตนเป็นทหารที่ดี ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา อันได้แก่พระรัตนตรัย เป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิต

นางสาวฐาปนี บุญทร รายงาน