Reporter&Thai Army

กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายสร้างการรับรู้ “เสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ และรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” ในหัวข้อ “ปลุกจิตใต้สำนึก รู้คุณแผ่นดิน”

เมื่อ 16 พ.ค.61, 1300 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พ.อ.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.ล.พ. และ ร.ท.มนูญ คำอักษร น.ฝกร.กกล.รส.จว.ล.พ. พร้อมกำลังพล ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) เข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายสร้างการรับรู้ “เสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ และรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” ในหัวข้อ “ปลุกจิตใต้สำนึก รู้คุณแผ่นดิน” โดย ชุดวิทยากรรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ทภ.3 ชุดที่ 2 โดยมี พ.อ.รัชตะ ท้าวคำลือ หน.ชุดวิทยากรรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ทภ.3 ชุดที่ 2 พร้อมคณะฯ เข้าให้การบรรยายฯ ให้แก่นักศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ต.ในเมือง อ.เมือง จว.ล.พ. โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายฯ ประมาณ 750 คน

 

cr  @Nopadol 3243 / Aey