กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ฯ เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และสังเกตการณ์ในพื้นที่ ในการดำเนินงานของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลในพื้นที่ อ.เมือง จว.ล.พ. ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ ๔


เมื่อ 16 พ.ค.61, 0930 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พ.อ.นพดล คามเกตุ เสธ.กกล.รส.จว.ล.พ. ลงพื้นที่ฯ เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และสังเกตการณ์ในพื้นที่ บ.ต้นผึ้ง ม.1 ต.เหมืองง่า ณ วัดต้นผึ้ง ต.เหมืองง่า อ.เมือง จว.ล.พ. และ บ.วังมุ้ย ม.๑ ต.ประตูป่า ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ.วังมุ้ย ต.ประตูป่า อ.เมือง จว.ล.พ. ในการดำเนินงานของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลในพื้นที่ อ.เมือง จว.ล.พ. ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ ๔ (เวทีสร้างการรับรู้ ปรับความคิด เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา) สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องที่จำเป็นต้องรู้ในการดำเนินชีวิตและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ โดยการรู้เท่าทันเทคโนโลยี และร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

 

cr @Nopadol 3243 / Aey