Reporter&Thai Army

กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดลำพูน เข้าร่วมโครงการ อบรมพัฒนาทักษะจิตอาสาสภากาชาดไทย หลักสูตรด้านการปฐมพยาบาล รุ่นที่ 2

เมื่อ 16 พ.ค.61, 0800 – 1200 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 1 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาด จว.ล.พ., กิ่งเหล่ากาชาด อ.เวียงหนองล่อง, จิตอาสา อ.เวียงหนองล่อง และ ผญบ. เข้าร่วมโครงการ อบรมพัฒนาทักษะจิตอาสาสภากาชาดไทย หลักสูตรด้านการปฐมพยาบาล รุ่นที่ 2 โดยมี นายประเดิม เดชายนต์บัญชา นอภ.เวียงหนองล่อง เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการ อ.เวียงหนองล่อง จว.ล.พ. มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมฯ จำนวน 150 คน

 

cr  @Nopadol 3243 / Aey