กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดลำพูน จัดกำลังพล ร่วมกับ ราษฏร ทำการปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้าน


เมื่อ 16 พ.ค.61, 0830 – 1600 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ ราษฏร บ.ม่วงโตน ม.๑ ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จว.ล.พ. ทำการปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านให้กับ นายมานิต เซ็นนันท์ ณ บ้านเลขที่ 368 ม.1 ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จว.ล.พ. ตามโครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงบ้านเรือนผู้ยากไร้ และผู้มีรายได้น้อย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.เหล่ายาว มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 10 คน ผลการปฏิบัติฯ ความก้าวหน้าฯ สร้างแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 95

cr  @Nopadol 3243 / Aey