Uncategorized

ที่ปรึกษาผู้แทนข้อ ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล สำนักงาน คปต. ส่วนหน้า จัดเสวานา ” ยุทธศาสตร์และการบูรณาการ การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วม

ที่ปรึกษาผู้แทนข้อ ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล สำนักงาน คปต. ส่วนหน้า จัดเสวานา ” ยุทธศาสตร์และการบูรณาการ การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วม เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้” พร้อมเชิญตัวแทนสื่อจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมเสนอข้อคิดเห็น
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม บี พี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล จัดเสวนา บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อร่วมขับเคลื่อนสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยมี พล.อ.ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกทัพ/ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล /ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในภาค 4 ส่วนหน้า พล.ต.นิพนธ์ รองสวัสดิ์ ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรีอออ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8 คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี นายภูวสิทฏ์ สุกใส นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้าราชการจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

และสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และนายมาหามะ ดือเลาะ ผู้สื่อข่าว จ.นราธิวาส เป็นตัวแทนสื่อมวลชน จ.นราธิวาส เข้าร่วมเสวนาและนำเสนอความคิดเห็นและบทบาทสื่อต่อการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย สำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญญาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า หรือ คปต. มีภารกิจหลักที่ดำเนินการอยู่ ได้แก่ ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านการอำนวยความยุติธรรม และเยี่ยวยาผู้ได้รับผลกระทบ

ด้านการสร้างร่วมมือทั้งในและต่างประเทศในเรื่องของสิทธิมนุษยธรรม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา ด้านการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตขิงประชาชนในพื้นที่ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนอออนโยบายและแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดนสันติวิธี  สำหรับการจัดการเสวนาในครั้งนี้ มุ่งเน้นการสานสัมพันธ์พูดคุย พบปะ ทำความรู้จัก สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ และความสันติสุข มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เนื่องจากสื่่อมีส่วนสำคัญที่จะช่วยสร้างความเข้าใจสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนในอนาคต

ข่าว/กรียา/นราธิวาส