จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” บำรุงรักษาต้นไม้และทำปุ๋ยหมัก บริเวณศาลากลางจังหวัด


จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” บำรุงรักษาต้นไม้และทำปุ๋ยหมัก บริเวณศาลากลางจังหวัด
เวลา 14.30 นาฬิกา นายบรรลือ สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” บำรุงรักษาต้นไม้บริเวณศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ และกิจกรรมทำปุ๋ยหมัก โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีเปิดกรวยดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การกล่าวคำปฏิญาณของจิตอาสาฯ และกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการใช้น้ำหมักชีวภาพ และปุ๋ยหมัก พร้อมทำความสะอาดบริเวณโดยรอบศาลกลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ได้มีการดำเนินโครงการส่งเสริมการลดปริมาณขยะจากต้นทาง

ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ขอความร่วมมือส่วนราชการ เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมลดปริมาณขยะจากต้นทาง รวมทั้งดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อนำขยะที่สามารถย่อยสลายได้ มาทำน้ำหมักชีวภาพ สำหรับใช้ปรับปรุงดินในพื้นที่โดยรอบศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ และนำเศษใบไม้มาจัดทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้บำรุงรักษาต้นไม้

และใช้ในประโยชน์อื่นๆ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงดิน และบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ให้มีความสวยงามและอุดมสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการลดปริมาณขยะจากต้นทาง ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการที่ตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัดเป็นอย่างดี และยังได้รับการสนับสนุนสารเร่ง พด.1 และ พด.6 เพื่อทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ จากสถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ และได้รับการสนับสนุนมูลสัตว์เพื่อจัดทำปุ๋ยหมัก

จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ และกลุ่มจิตอาสาฯที่จะได้เข้ามาร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ซึ่งคาดหวังว่าจะสามารถทำให้ปริมาณขยะลดน้อยลง สามารถนำขยะมาใช้ประโยชน์ได้อีกทาง และอาจเป็นต้นแบบในการบริหารจัดขยะให้กับส่วนราชการอื่นๆ นำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนในอนาคตได้อีกทางหนึ่งด้วย

/////อัมพณ จับศรทิพย์ รายงานจากนครสวรรค์ 0619525644 ////