“โครงการสร้างการมีส่วน ร่วมและพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งของสหกรณ์กับชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง ปีงบประมาณ 2561” หลักสูตรที่ 2 รุ่นที่ 1/10


เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายปรัชญา มากไมตรี สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเอกลักษณ์ สุกรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ดำเนินการจัดการฝึกอบรม “โครงการสร้างการมีส่วน ร่วมและพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งของสหกรณ์กับชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง ปีงบประมาณ 2561” หลักสูตรที่ 2 รุ่นที่ 1/10 สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงวัดจันทร์ จำกัด รวม 30 คน ณ .โครงการหลวงวัดจันทร์ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อให้สหกรณ์ภาคการเกษตรในพื้นที่โครงการหลวง ของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์กรของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชน ซึ่งนับได้ว่าเป็นหน่วยเศรษฐกิจระดับฐานรากของภาคการเกษตรในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริง การบริหารงานของสหกรณ์ภาคกาเกษตรมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของมวลสมาชิกและชุมชน ใช้พลังของสมาชิก รวมตัวทำการผลิต

สร้างอำนาจการต่อรองในการจัดหาปัจจัยการผลิตและการกำหนดราคาขายผลผลิตในราคาที่ยุติธรรมเพื่อลดต้นทุน และเพิ่มรายได้แก่สมาชิกสหกรณ์ โดยใช้หลักการบริหารองค์กรด้วยวิธีการสหกรณ์ซึ่งมีความเป็นประชาธิปไตยและเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ในการกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์

นายเอกลักษณ์ สุกรัตน์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การจะพัฒนาให้สหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง ปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง คือ การมีข้อมูลของสหกรณ์เป้าหมายในทุก ๆ ด้าน

รวมถึงข้อมูลสหกรณ์ตามเกณฑ์การจัดชั้นสหกรณ์ภายใต้แผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์เพื่อนำมาวิเคราะห์สถานะรวมถึงการฝึกอบรมเพื่อจัดการองค์ความรู้ให้แก่สมาชิก

cr  @หนึ่ง ♡ปชส. สสจ.ชม.♡