อุตรดิตถ์จัดงานวันรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น ลดปัญหาหมอกควันและมลพิษในอากาศ หลังพบมีพื้นที่เผาไหม้สะสมเกือบ 2 แสนไร่


อุตรดิตถ์จัดงานวันรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น ลดปัญหาหมอกควันและมลพิษในอากาศ หลังพบมีพื้นที่เผาไหม้สะสมเกือบ 2 แสนไร่
(16 มิ.ย.2561) ที่แปลงนาสาธิตกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านแก่ง ม.5 ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน
จ.อุตรดิตถ์ นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล นายอำเภอตรอน เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น เพื่อป้องกันการเกิดมลภาวะเป็นพิษ และส่งเสริมให้มีการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ให้ได้มากที่สุด โดยนำมาเป็นปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต นายไกรวุทธุ์ พงศ์พันธุ์ เกษตรอำเภอตรอน กล่าวว่า จากรายงานพื้นที่การเผาไหม้ ปี 2560 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ Gistda จ.อุตรดิตถ์ มีพื้นที่การเผาไหม้สะสมทั้งหมด 193,795 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์ 54,988 ไร่ ป่าสงวนแห่งชาติ 38,869 ไร่ เขต สปก. 20,322 ไร่ พื้นที่เกษตร 34,610 ไร่ ริมทางหลวง 14,980 ไร่ และชุมชนอื่นๆ 30,025 ไร่

ซึ่งการเผาไหม้ดังกล่าว เป็นสาเหตุของปัญหาหมอกควัน ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เกิดปัญหาด้านสภาพแวดล้อม ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ส่งผลเสียโดยตรงกับการประกอบอาชีพการเกษตร ได้แก่ ดินเสื่อมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ์ ต้นทุนการผลิตสูง ผลผลิตต่ำลง กรมส่งเสริมการเกษตรเล็งเห็นความสำคัญ จึงได้กำหนดจัดงาน “วันรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่นขึ้น เพื่อเป็นการรณรงค์ กระตุ้นจิตสำนึกของเกษตรกร ให้หยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร โดยมีเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คนภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดฐานเรียนรู้ เกี่ยวกับการส่งเสริมหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร การผลิตไบโอซาร์เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ผลิตก๊าซเชื้อเพลิงที่ได้จากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร วัตถุอันตรายทางการเกษตร จุดสาธิตการทำกองปุ๋ยหมักสูตรวิศวกรรมแม่โจ้ รวมทั้งจัดแสดงนิทรรศการ และการสาธิตไถกลบตอซังข้าวและเศษซากวัสดุเหลือใช้ทดแทนการเผา


***** นำรัก สมบัติ ภาพ/ข่าว