ข่าวการศึกษาและไอที

จังหวัดนครสวรรค์ จัดการอบรม เยาวชนอนุรักษ์การตีกลองภาคเหนือ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จัดการอบรม เยาวชนอนุรักษ์การตีกลองภาคเหนือ
โดยมี นางสาวอุบลวรรณ ทะพิงค์แก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง นายประสิทธิ์ พุ่มไม้ชัยพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ นางมัฑนา กันสิทธิ์ วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร นางชุลีภรณ์ สารากิจ ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี นางสุรีย์ภร ผดุงฉัตร ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร นักเรียน ผู้เข้าอบรม ร่วมให้การต้อนรับ นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “มหกรรมคีตเภรีวิถีไทยภาคภาคเหนือ” นางสาวอุบลวรรณ ทะพิงค์แก กล่าวว่า การส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวล้านนา กิจกรรมเพื่อ พัฒนาบุคลากรและธุรกิจบริการท่องเที่ยวล้านนา โดยมีมหากรรมคีตเภรีวิถีไทยภาคเหนือ ในกิจกรรมนี้ มีการจัดฝึกอบรมเยาวชนอนุรักษ์การตีกลองภาคเหนือ ในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายจากบุคลากรของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 17 จังหวัด ๆ ละ 2 คน และเยาวชน 17 จังหวัดๆ ละ 10 คน แบ่งเป็น 4 รุ่น ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์เป็นรุ่นที่ 4 ประกอบด้วย กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี การจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร์เทพยวรางกูร และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในอัตลักษณ์ ตำนาน มรดก คุณค่าของกลองวัฒนธรรมอันเป็นทุนทางวัฒนธรรมภาคเหนือ และเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าทางวัฒนธรรม สินค้าชุมชน ส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี. ภูมิปัญญา และองค์ความรู้กลองภาคเหนือศิลปะการแสดงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

/////อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 /////