Uncategorized

ร้อยเอ็ด… ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และ ส่วนราชการ พบปะสื่อมวลชน และ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ครั้งที่ 3 ตามโครงการงบประมาณปี 2561.

ร้อยเอ็ด…
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และ ส่วนราชการ พบปะสื่อมวลชน และ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ครั้งที่ 3 ตามโครงการงบประมาณปี 2561. เพื่อประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ สร้างการรับรู้ ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน …
วันนี้ 16 ก.ค.2561 เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมประดับเงินโรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ส่วนหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานในจังหวัดร้อยเอ็ด

ได้พบปะสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดร้อยเอ็ด ตามโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และ หัวหน้าส่วนราชการ พบสื่อมวลชน” มีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ โครงการผู้ว่าพบสื่อมวลชนฯ

จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำคัญตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เพื่อสร้างการรับรู้ ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน ต่อการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและแสวงหาความร่วมมือในการปฏิบัติงานของสื่อทุกแขนงในจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการแก่ประชาชนในพื้นที่ และเพื่อให้สื่อมวลชนทุกแขนงมีความรู้ความเข้าใจยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สามารถนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้องและทั่วถึงกัน ในท้องถิ่นของตน
นายเลิศบีศย์. กรองทอง. รองผวจ.

จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ระยะนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนัก อาจทำให้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ น้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะบริเวณที่ราบลุ่ม ที่ลาดเชิงเขาและริมฝั่งแม่น้ำ โดยเฉพาะบริเวณ 2 ลุ่มน้ำ ได้แก่ ลุ่มน้ำยัง และ ลุ่มน้ำชี ที่ไหลผ่านจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนที่อาศรัยตามริมแม่น้ำ เพื่อความปลอดภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ทันเหตุการฯ

จึงสั่งการทุกภาคส่วนบูรณาการให้ช่วยเหลือประชาชนเต็มที่ขอแนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือและปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเมื่อเกิดอุทกภัยท (คลิป)
ภาพ-ข่าว/ดำเนิน พรมไชยา อปมช.ร้อยเอ็ด