Uncategorized

ยุติธรรมจังหวัดสัมมนาเชิงรุกให้ความรู้สู่ชุมชน

เจริญ อาจประดิษฐ์/ประจวบคีรีขันธ์ 0849924219

ยุติธรรมจังหวัดสัมมนาเชิงรุกให้ความรู้สู่ชุมชน

วันศุกร์ที่ 16 ก.ค.2561 นางไพเราะ คงเปรม ยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นายปิยชาติ ไฮ้คง หน.กลุ่มอำนวยการและนิติการ นักวิชาการยุติธรรม และนิติกร ร่วมบูรณาการหน่วยงานในสังกัด อาทิ สนง.คุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน สนง.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฯ สนง.บังคับคดีจังหวัดฯ สาขาหัวหิน และเรือนจำจังหวัดฯ จัดโครงการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพื่ออำนวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยมีนายสมเจตน์ เจริญทรง ปลัดอาวุโส ผู้แทนนายอำเภอหัวหิน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ มีนายเกรียงไกร ทวีกาญจน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองพลับ อปท. กำนัน ผญบ. อาสาสมัครคุมประพฤติ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในบทบาท หน้าที่ การดำเนินงานสำคัญด้านการอำนวยความยุติธรรมให้กับ ปชช.รับทราบข้อมูลข่าวสารเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาค พร้อมยกตัวอย่างประกอบให้กับ ปชช. ทราบในสิทธิของ ปชช.ที่จะได้รับจาก พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ของสนง.ยุติธรรม บทบาทภารกิจหน้าที่ของ สนง.คุมประพฤติจังหวัดฯ และการให้คำปรึกษาจาก สนง.บังคับคดีจังหวัดฯ กรณีที่ทรัพย์สินเข้าสู่การบังคับคดี หรือถูกยึดทรัพย์จากการขายฝาก โดยมีการขอรับคำปรึกษาจากกรณีดังกล่าวข้างต้น จำนวน 3 ราย

/////////