ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ทุกข์ร้อนชาวบ้าน

ร้อยเอ็ดขับเคลื่อนการส่งเสริมเเละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัด ร้อยเอ็ดครั้งที่ 1/2562พิจารณาเงินกู้216รายจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปที่ขอจัดใหม่จำนวน 8 อปท.1 องค์กร /สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817083139–

ร้อยเอ็ดขับเคลื่อนการส่งเสริมเเละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัด ร้อยเอ็ดครั้งที่ 1/2562พิจารณาเงินกู้216รายจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปที่ขอจัดใหม่จำนวน 8 อปท.1 องค์กร
/สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817083139–

วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมเเละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัด ร้อยเอ็ดครั้งที่ 1/2562
โดยการประชุมดังกล่าว มีสาระสำคัญ ดังนี้
1)พิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ซึ่งเป็นรายคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ได้รับการพิจารณาอนุมัติแล้วในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2561 ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 จำนวน 216 รายโดยต้องใช้งบประมาณประจำปี 2562 เป็นเงิน 8,610,000บาท


2) การพิจารณาอนุมัติโครงการสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบ 2562 จำนวนเงิน 4,869,120 บาท
3) การพิจารณาอนุมัติจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปที่ขอจัดใหม่จำนวน 8 อปท.1 องค์กร


4) การพิจารณาอนุมัติโครงการงานวันคนพิการสากลจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561 ปีงบประมาณ 2562
5) (ร่าง)กำหนดการวันคนพิการสากลจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี 2561 ปีงบประมาณ 2562
6) การพิจารณาบุคคลเข้ารับโล่ห์และเกียรติบัตรในงานวันคนพิการสากล
ร้อยเอ็ด

—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129–