ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ม.แม่โจ้ ร่วมกับ กองทุนฯ กยศ. และเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 7”

ม.แม่โจ้ ร่วมกับ กองทุนฯ กยศ. และเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่
จัดกิจกรรม “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 7”

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “กยศ.รวมในปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 7” ระหว่างวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ ศูนย์กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นางสาวอรชร วงษ์ศิริ หัวหน้างานกองทุนเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “การรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็น ครั้งที่ 7 เป็นการแสดงพลังความร่วมมือของสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ในการตอบแทนสังคม ผ่านรูปแบบกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เพื่อจัดหาโลหิตมอบให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กาชาดจังหวัด และโรงพยาบาลต่างๆ ได้นำโลหิตไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ต่อไป ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ดีและเป็นประโยชน์กับสาธารณะชนเป็นอย่างยิ่ง”

กิจกรรมในครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 11 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยพายัพ, มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ และวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาน เชียงใหม่ จะนำนักศึกษามาร่วมบริจาคด้วย

กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. และกำหนดให้มีพิธีเปิดงานในวันพุธที่ 19 มีนาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี

ขอเชิญท่านที่สนใจร่วมบริจาคโลหิตในกิจกรรมดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานกองทุนเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกศึกษา โทรศัพท์ 0 5387 3188-9 ในวันและเวลาทำการ.

ทรงวุฒิ ทับทอง

Cr.ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้