Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ข่าวรอบรั้วภูธร เกษตรกร

ร้อยเอ็ดปศุสัตว์ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกและสุกร เพื่อเฝ้าระวังโรคสัตว์อย่างต่อเนื่อง /ชมรมสื่อออนไลน์ IT/ร้อยเอ็ด/0817082129–

ร้อยเอ็ดปศุสัตว์ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกและสุกร เพื่อเฝ้าระวังโรคสัตว์อย่างต่อเนื่อง

/ชมรมสื่อออนไลน์ IT/ร้อยเอ็ด/0817082129–

วันที่ 16 เม.ย 62 นายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอร่วมกับพนักงานไข้หวัดนกพนักงานจ้างเหมา ช่วยงานด้านสัตว์ปีก และพนักงานจ้างเหมาช่วยงานด้านสัตวแพทย์ออกปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกและสุกร เพื่อค้นหาสัตว์ปีกและสุกรป่วยตายผิดปกติ และเฝ้าระวังโรคสัตว์ในสัตว์ปีกและสุกร พร้อมทั้งได้ให้ความรู้ด้านการเลี้ยง การป้องกันโรคและให้คำแนะนำด้านการปรับปรุงโรงเรือนให้เข้าระบบ Good Farming Management (GFM)

และให้ความรู้พร้อมคำแนะนำในการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือหากพบอาการผิดปกติ(ตามเอกสารที่แจก)ในสุกร ให้เกษตรกรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ทันทีเพื่อเร่งดำเนินการช่วยเหลือต่อไป โดยได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกและสุกร ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

ซึ่งเป็นเกษตรกรที่เลี้ยงไก่พื้นเมือง จำนวน 90 ราย จำนวน 2,160 ตัว ไก่ไข่ 9 ราย จำนวน 268 ตัว เป็ด 1 ราย 22 ตัว ไก่งวง 12 ราย จำนวน 120ตัว และ สุกร 3 รายจำนวน 33 ตัว จากการค้นหาและตรวจเยี่ยมไม่พบสัตว์ปีกและสุกรป่วย/ตายผิดปกติ

—///—ชมรมสื่อออนไลน์ IT/0817082129–ข่าว
นายอาวุธ พิทักษ์วัชรีกุล ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล-ภาพ