ข่าวรัฐสภา

จังหวัดขอนแก่น รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานกล่าวเปิดและปาถกฐาพิเศษ เรื่อง “การส่งเสริมความเป็นพลเมืองในวิถีรัฐธรรมนูญตามแนวทางศาสตร์พระราชา”

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานกล่าวเปิดและปาถกฐาพิเศษ เรื่อง “การส่งเสริมความเป็นพลเมืองในวิถีรัฐธรรมนูญตามแนวทางศาสตร์พระราชา” ในกิจกรรมการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร

ภาพ/ข่าว  กฤษรชฏะชญตว์  กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน