ข่าวรัฐสภา

คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า จัดการสัมมนาเรื่อง “รัฐธรรมนูญปราบโกง จะสัมฤทธิ์ผลได้จริงหรือไม่”

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องแมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า จัดการสัมมนาเรื่อง “รัฐธรรมนูญปราบโกง จะสัมฤทธิ์ผลได้จริงหรือไม่” โดยมีนายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการการเมือง เป็นประธานเปิดการสัมมนา และรองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน รองประธาน คณะกรรมาธิการการเมือง คนที่สาม เป็นผู้กล่าวรายงาน
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีหน้าที่และอำนาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกระทำกิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับการเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ระบบการเลือกตั้ง และพรรคการเมือง รวมทั้งการดำเนินการบริหารจัดการขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะประชาชนจะเป็นกลไกสำคัญที่จะมีส่วนร่วมในการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
นายกล้านรงค์ จันทิก กล่าวว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกลไกในการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อันจะเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ทำให้ได้รับมุมมองที่หลากหลาย อันจะนำไปสู่การร่วมกันป้องกัน และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะเป็นการอำนวยประโยชน์แก่ประเทศชาติ และประชาชนได้เป็นอย่างยิ่ง

 

ภาพ/ข่าว  กฤษรชฏะชญตว์  กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน