จังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานคณะอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทย ยั่งยืน ประชุมคณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน


วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทย ยั่งยืน จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย และอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม
จากนั้น เวลา 13.30 นาฬิกา นายพีระศักดิ์ พอจิต เป็นหัวหน้าคณะลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน เพื่อให้กำลังใจและสร้างขวัญกำลังใจกับพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน พร้อมทั้งรับฟังรับเรืองราวร้องทุกข์จากพี่น้องในพื้นที่ จำนวน 300 คน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย ทหาร ตำรวจ ข้าราชการฝ่ายปกครอง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน นักศึกษา และประชาชน ให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยอาชีพศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ภาพ/ข่าว  กฤษรชฏะชญตว์  กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน