Uncategorized

พิจิตร-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมการใช้ประโยชน์แอพพิเคชั่นจองรถเกี่ยว

พิจิตร-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมการใช้ประโยชน์แอพพิเคชั่นจองรถเกี่ยว

ที่ ห้องประชุมสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร นายแสณ เกิดฤทธิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดสัมมนาส่งเสริมการใช้ประโยชน์แอพพิเคชั่นจองรถเกี่ยว ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ Gistda โดยมีนายศุภเดช แสนภูมินิเทศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร

และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยนายเจริญ ทองหลอม สหกรณ์จังหวัดพิจิตร รวมถึงประธานชมรมรถเกี่ยวข้าวเมืองชาละวันและสมาชิกชมรม เข้าร่วมการประชุม เพื่อร่วมพิจารณาเตรียมความพร้อม กำหนดการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ในการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ และการบริหารจัดการรถเกี่ยวนวดข้าว หรือแอพพลิเคชั่น จองรถเกี่ยวให้มีประสิทธิภาพ เกษตรกรเข้าถึงการจองรถเกี่ยวได้อย่างรวดเร็ว*นายแสณ เกิดฤทธิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ให้ความสำคัญการบริหารจัดการเรื่องรถเกี่ยวนวดข้าว เพื่อให้เกษตรกรได้รับความสะดวก เข้าถึงการจองรถเกี่ยวนวดข้าวได้ตรงตามความต้องการ ลดปัญหาการขาดแคลนรถเกี่ยวนวดข้าว ที่จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรให้ได้รับความเสียหายหากไม่มีรถมาเก็บเกี่ยวผลผลิตของตนเอง

และเป็นการประสานติดต่อกันโดยตรงระหว่างผู้ประกอบการรถเกี่ยวนวดข้าวกับตัวเกษตรกรเอง โดยไม่ต้องผ่านคนกลาง สามารถลดค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยว พร้อมกันนี้ยังเก็บเกี่ยวได้ทันเวลา ลดความเสียหายให้กับเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

**ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร /นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน