Uncategorized

พิจิตร-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ขับเคลื่อนต่อยอดการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและเกษตรอุตสาหกรรม อำเภอสามง่าม และอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

พิจิตร-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ขับเคลื่อนต่อยอดการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและเกษตรอุตสาหกรรม อำเภอสามง่าม และอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายแสณ เกิดฤทธิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ,

นายไกรวิทย์ กฤตฤกษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวทักษิฌา ขวัญชื่นใจ นักจัดการปฏิบัติการ จัดประชุมเตรียมการจัดตั้งกลุ่มองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร ในพื้นที่ตำบลเป้าหมายของอำเภอสามง่าม และอำเภอวชิรบารมี โดยมีผู้แทนสภาเกษตรกรระดับตำบล ผู้นำท้องที่ ผู้นำเกษตรกรเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย*การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ผลิตสินค้าเกษตรชนิดเดียวกันในพื้นที่ สามารถขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของตนเองอย่างครบวงจรตั้งแต่ ต้นน้ำด้านการผลิต กลางน้ำด้านการแปรรูป และปลายน้ำด้านการตลาด อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายผลผลิต เพราะมีการวางแผนการผลิตที่สอดรับกับความต้องการของตลาด และลูกค้าเป้าหมายทุกกลุ่ม รวมถึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการเพาะปลูก ขยายพันธุ์ โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ให้สอดคล้องกับแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิต**สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ดำเนินการขับเคลื่อนงานองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรของตำบลเป้าหมาย ตามความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ โดยการขับเคลื่อนงานเกษตรกรจะเป็นผู้ร่วมกันดำเนินงานในรูปแบบองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร แบบค่อยเป็นค่อยไป เป็นขั้นเป็นตอน ก้าวทีละก้าว ไม่ก้าวกระโดด ก้าวอย่างมั่นคง และนำไปสู่ความมั่งคั่ง ยั่งยืนของกลุ่มองค์กรต่อไปในอนาคต

 

***ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร /นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน