Uncategorized

พิจิตร-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ขับเคลื่อนต่อยอดการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและเกษตรอุตสาหกรรม อำเภอบึงนารง และอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

พิจิตร-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ขับเคลื่อนต่อยอดการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและเกษตรอุตสาหกรรม อำเภอบึงนารง และอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา นายแสณ เกิดฤทธิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดตั้งกลุ่มองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร ในพื้นที่ตำบลเป้าหมายของอำเภอโพธิ์ประทับช้างและอำเภอบึงนาราง โดยมีนายศุภเดช แสนภูมินิเทศ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยผู้แทนสภาเกษตรกรระดับตำบล ผู้นำท้องที่ ผู้นำเกษตรกรเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย*ในการประชุมครั้งนี้ นายเจริญ ทองหลอม สหกรณ์จังหวัดพิจิตร เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องของความสำคัญการผลิตพืชผลการเกษตร โดยเน้นในเรื่องของการรวมกลุ่มเป็นผู้ผลิตแปลงใหญ่ เช่น ส้มโอแปลงใหญ่ ของอำเภอโพธิ์ประทับช้าง หรือกลุ่มผู้ผลิตพืชผักปลอดภัยของอำเภอบึงนาราง ขั้นต่อไปก็รวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์การเกษตร เพื่อทำการตลาดร่วมกัน**นายแสณ เกิดฤทธิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร กล่าวว่าสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตรได้ขับเคลื่อนองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรของตำบลเป้าหมาย เพื่อให้ผู้ผลิตสินค้าเกษตรชนิดเดียวกันในพื้นที่ สามารถขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของตนเองอย่างครบวงจรตั้งแต่ ต้นน้ำด้านการผลิต กลางน้ำด้านการแปรรูป และปลายน้ำด้านการตลาด อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายผลผลิต เพราะมีการวางแผนการผลิตที่สอดรับกับความต้องการของตลาด และลูกค้าเป้าหมายทุกกลุ่ม รวมถึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการเพาะปลูก ขยายพันธุ์ โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ให้สอดคล้องกับแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตต่อไป

 

***ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร /นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

/////////////////////