ราชบุรี/กอ.รมน.จ.ราชบุรี เปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบสถานการณ์ด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา.


ราชบุรี/กอ.รมน.จ.ราชบุรี เปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบสถานการณ์ด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา.
ที่สโมสรนายทหารกรมการทหารช่างอ.เมืองจ.ราชบุรี
พันเอก เอกธนา เสนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโดยมี พันเอกกัมพล คำเพ็ง

ผู้อำนวยการส่วนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงตามพันธกรณีระหว่างประเทศ กล่าวรายงานการจัดโครงการ

มีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 270 คน โดยมีวิทยากรทางด้านกฎหมายการเมือง การปกครอง

ในเรื่องของความรู้ทางด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นหน้าที่ของคนไทยที่พึงปฎิบัติ

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจของหน้าที่พลเมืองที่ควรยึดถือหลักของกฎหมายอีกทั้งยังเสริมสร้างความรู้ทางด้านการเมืองการปกครองและกฎหมายอย่างเคร่งครัด.

 

… .สุพจน์ วรสหวัฒน์ราชบุรี/รายงาน